Ang talatanungan ng ISA 2023

Pagtaas ng Pansariling Kamalayan

(Pagsusuri sa Sarili sa Panganib)

    • 1Parte 1
    • 2Parte 2
    • 3Parte 3
    • 4Parte 4
    Ngayon basahin mo ang mga sumusunod na pahayag at markahan kung sumasang-ayon ka ("Oo") o hindi ka sumasang-ayon ("Hindi").