icona_sondaggio_1

Ang ISA manwal at ang ISA talatanungan para sa pansariling pagsusuri sa panganib ng muling pagbabalik ng karahasan ay ipinakilala sa Italya ng Differenza Donna sa pamamagitan ng Daphne Project noong 2008.

Salamat sa proyektong Europea FuTuRE (Fostering Tools of Resilience and Emersion of GBV with intersectional perspective), noong 2023, na binago ng Differenza Donna, ang ISA manwal at talatanungan, upang isaalang-alang ang mga pinakahuling mga pagbabago ukol sa karahasan ng kalalakihan laban sa mga kababaihan na may intimong relasyon, kasama rin ang maraming anyo ng karahasan at diskriminasyon kung saan ito ay maaaring maglantad sa mga kababaihan. Ang ISA Manwal at talatanungan ay magagamit na ngayon sa digital at papel na anyo at isinalin sa 15 wika sa Augmentative Alternative at Facilitated Communication (o Alternatibong Komunikasyon na Pinalawak at Pinadali).

Ang karahasang batay sa kasarian laban sa mga  kababaihan ay kinilala ng Council of Europe Convention ukol sa pagpigil at pakikibaka sa karahasan laban sa mga kababaihan at karahasan na nangyayari sa loob ng tahanan (kasunod ng Istanbul Convention), bilang isang paglabag sa karapatang pantao at "isang makasaysayang pagpapakita ng hindi pantay na pagturing ng kapangyarihan sa pagitan ng kasarian na humantong sa dominasyon at diskriminasyon ng mga kalalakihan laban sa kababaihan at pagpigil sa kanilang ganap na kalayaan."
Ang mga kababaihan mula sa lahat ng antas panlipunan at kulturang kinagisnan ay maaaring malantad at makaranas ng karahasan sa bawa’t bansa ng mundo. Bagama’t hindi alam ang tunay na sukat o laki nito, ang kababalaghang ito ay laganap
Ang pinakakaraniwang anyo ng karahasan na nakabatay sa kasarian laban sa kababaihan ay ang karahasan sa tahanan, na tumutukoy sa lahat ng mga pagkilos na pisikal, sekswal, sikolohikal o pang-ekonomiyang karahasan na nangyayari sa loob ng pamilya o sambahayan o sa pagitan ng kasalukuyan o dating asawa o kasama, kahit pa ang maysala ay kasama o naging kasama ng biktima sa iisang tirahan (Istanbul Convention,  Art..3).
Ang karahasan na dinanas ng mga biktimang kababaihan mula sa mga kamay ng kanilang mga karelasyon o dating kasama, ay isang malaganap na anyo ng karahasan na sumisira sa nadaramang pagmamahal, pagtitiwala at pagpapahalaga sa sarili, na nagkakaroon ng negatibong kahihinatnan sa kanilang pisikal at sikolohikal na kalusugan.
Mahirap para sa mga kababaihan na malaman kaagad ang karahasan, lalo na sa mga pinaka-nakatagong anyo nito, at maraming marahas na pag-uugali ang pinaliit, naging karaniwan at makatwiran, dahil sa malawakang pagtanggap ng lipunan sa karahasan. Ang kaalaman sa karahasan ay mahalaga upang makilala at mabigyan ito ng pangalan para matukoy ang mga kadahilanan at maiwasan ang paglala nito.
Kapag ang karahasan ay natatakpan ng kabutihan na ipinapalagay na pagmamahal, o maging ang katiwasayan na ibinibigay ng isang relasyon, o kung may mga panlipunang panggigipit, sa pangkultura, pangrelihiyon, o pampamilya man, ay mas lalo lamang na mahirap makilala ito bilang anyo ng karahasan.

Mahalaga na magkaroon ng kamalayan, humingi ng tulong at suporta. Gayunpaman, papaano ito gagawin?

Ang ibig sabihin ng ISA ay ang Pagtaas ng Self Awareness o Sariling Pagkamulat.

Ang ISA ay kapaki-pakinabang para sa higit na pagkaunawa:

- kung ano ang nangyayari sa iyong kasalukuyang relasyon (sa iyong kinakasama) o sa iyong nakaraang relasyon (sa dating kinakasama), na sa wari mo ay hindi ka malayang makapamili;
- kung anong antas ng panganib pa ang maaaring magawa pa sa iyo ng kinakasama o maging ng dating kinasama at kung angkop bang humingi ng tulong o ipagpatuloy pa ang nasimulan nang suporta